Etički kodeks

1 . UVOD
Planinarsko ekološko Udruga Zavelim prihvaća ovaj Etički kodeks kao model ponašanja njezinih članova u svim aktivnostima vezanim za rad Udruge.

Kodeks je podložan stalnim provjerama i eventualnim preinakama, kako kroz praksu rada same Udruge tako i usklađivanjem sa standardima civilnog društva i ukupnim dostignućima na području zaštite ljudskih prava.

Članstvo u Udruzi obavezuje članove da neprekidno razvijaju vlastitu svijest o etičkim pitanjma, te da se pridržavaju ovog Kodeksa. Povrede odredbi ovog Kodeksa razmatra Upravni odbor koji procjenjuje težinu povrede i određuje sankcije.

Etički kodeks predstavlja minimalni zajednički sustav vrijednosti koje članovi Udruge uvažavaju u svom djelovanju.

U svom području interesa i djelovanja  članovi Udruge prihvaćaju objašnjenja o promicanju, zaštiti i ispunjavanje punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih  prava, i temeljnih pravasvih osoba, zajednički cilj je puno ostvarivanje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda svih osoba bez ikakve diskriminacije.

Član Udruge, u svom djelovanju nastupa kao nezavisna osoba, te dopunjava i oplemenjuje pravila dana ovim kodeksom svojim osobnim sustavom humanih  vrijednosti.

Osobna je odgovornost i zadaća svakog člana Udruge ostvarenje najviših etičkih standarda vlastitog ponašanja. Član Udruge dužan je poticati etično ponašanje kod svih onih pojedinaca s kojima dolazi u doticaj kroz aktivnosti vezanih uz rad Udruge, te savjetovati se s ostalim članovima Udruge oko eventualnih etički dvojbene aktivnosti same Udruge ili ukoliko ima osobnih etičkih dvojbi oko aktivnosti vezanih uz svoj osobni rad u Udruzi, a sve u cilju spriječavanja ili izbjegavanja neetičnog ponašanja.

 

2. TEMELJNA NAČELA

2.1. Uvažavanje ljudskih prava i dostojanstva osobe
U svom radu i djelovanju  članovi Udruge obvezuju se u svakoj prilici skrbiti o poštivanju temeljnih ljudskih prava i prava osoba s invaliditetom, dostojanstva i vrijednosti svih ljudi, te pogotovo skrbiti da djelovanje i aktivnosti same Udruge ne bi kršile ta prava.

Članovi Udruge svjesni su razlika koje postoje među osobama s obzirom na dob, spol, tjelesne osobine, jezik, obrazovanje, kulturu, invaliditetet i  socioekonomski status.

Članovi Udruge nastoje u svojem radu otkloniti sve oblike diskriminacije, te se i kroz ovaj Kodeks obvezuju odbiti osobno sudjelovanje u bilo kom obliku neetičkih aktivnosti koje bi mogle narušiti temeljna ljudska prava, dostojanstvo, te pravo na privatnost i tajnu svakog pojedinca, a napose osobe s invaliditetom ili roditelja s kojima su u doticaju kroz aktivnosti Udruge.

2.2. Kompetentnost

Članovi Udruge će aktivno pridonostiti djelatnosti Udruge, a posebice biti aktivni u davanju inicijativa za poboljšanje kvalitete življenja svih osoba. Sudjeluju u akcijama što ih Udruga organizira pri čemu su spremni nesebično pomoći onim  članovima koji su, zbog razloga otklonjive naravi,  spriječeni da u tim akcijama sudjeluju.

Članovi Udruge svjesni su granica svojih znanja i vlastite kompetentnosti, te u aktivnostima Udruge sudjeluju u onim segmentima za koje su kvalificirani svojim obrazovanjem ili svojim iskustvom, nastojeći pritom kad god je moguće u aktivnosti udruge uključiti stručne osobe.

U onim područjima djelatnosti u kojima nisu utvrđeni  pouzdani strukovni standardi poduzimaju nužne mjere opreza s ciljem zaštita osoba s kojima dolaze u doticaj i na koje bi njihova aktivnost mogla imati doticaj.

Svjesni su važnosti znanstvenih i verificiranih spoznaja  u području razvoja zaštite okoliša i prirodnih resursa kao i kulturnih povijesnih spomenika.

2.3. Odgovornost

Članovi  Udruge moraju biti svjesni odgovornosti prema osobama s kojima dolaze u doticaj, te u svakoj prilici svojim ponašanjem nastojati izgrađivati pozitivni stav javnosti prema potrebi šireg društvenog angažmana na problematici istraživanja i rada vezanog za zaštitu prirode.

Članovi Udruge teže promicanju ciljeva Udruge. U ovim su nastojanjima otvoreni, pošteni i uvažavaju druge. Realni su i iskreni u prezentiranju rezultata svojih projekata i drugih aktivnosti Udruge i sl.

 

3. ETIČKI STANDARDI

3.1. Opći standardi

3.1.1. Primjenjivost Etičkog kodeksa
Ovaj se Etički kodeks odnosi na sve članove udruge i sve njezine projekte ili djelatnosti. Sve aktivnosti članova Udruge koje se ni u kojem elementu ne poklapaju s djelovanjem Udruge i članstvom u njoj, posve su privatne i na njih se ovaj Kodeks ne odnosi.

3.1.2.  Osobni problemi u radu Udruge
Članovi Udruge su svjesni da osobni problemi i međusobna nerazumijvanja mogu utjecati na učinkovitost aktivnosti Udruge. U skladu s tim dužni su izbjegavati poduzimanje bilo kakvih aktivnosti koje bi mogle nepovoljno utjecati na sudionike u projektima ili druge osobe s kojima dolaze u doticaj.

Dužni su  poštivati privatnost svakog člana Udruge i to tako da se čuva povjerljivost osobnih podataka ili drugih podataka o osobi tj.imena, prezimena, osobne adrese, osobne brojeve telefona, bračno stanje, ekonomski status, dijagnoze kao i sve druge podatke povjerljive prirode. Članovi Udruge obvezuju se sudjelovati u raspravama i problemima i načinom njihovog rješavanja pri čemu će pokazati spremnost predlaganja konkretnih rješenja i slušanja drugih te izraziti posebnu spremnost da se s uvažavanjem saslušaju tuđi argumenti kada se oni ne slažu sa njihovim mišljenjem i uopće težiti što većoj tolerantnosti u međusobnim odonosima, prvi dajući primjer za  takovo ponašanje.

3.1.2. Zlouporaba ciljeva i rada Udruge
Članovi Udruge svijesni su da njihov rad i aktivnosti, te posebice procjene koje iz toga proizlaze mogu utjecati na život drugih, te stoga moraju biti krajnje oprezni da se njihova uloga ne bi na bilo koji način zlouporabila.

Članovi Udruge ne sudjeluju u aktivnostima kada se može pretpostaviti da bi se njihove aktivnosti ili dobiveni podaci iz provedenih projekata mogli krivo koristiti, osim ako za to ne postoje predviđeni korektivni mehanizmi.

Članovi Udruge ne sudjeluju u aktivnostima koje su usmjerne manipulaciji pojedinca, skupina  ili javnog mijenja, a u službi su promicanja bilo čijih posebnih interesa. Ako član udruge uoči zlouporabu ili krivu interpretaciju rezultata aktivnosti ili dobivenih podataka iz provedenih projekata Udruge, dužan je poduzeti odgovarajuće korake da ispravi ili na najmanju moguću mjeru svede učinke ovakve zlouporabe ili krive interpretacije.

3.1.4. Dokumentacija rada
Članovi Udruge  uredno pohranjuju dokumentaciju o vlastitom radu u udruzi s ciljem olakšavanja kasnijeg rada sebi ili drugim članovima, s ciljem olakšanja uvida u rezultate rada, te zadovoljavanja institucijskih ili zakonskih propisa.

3.2. Projekti
Svi projekti koje Udruga podržava, pokreće ili pomaže u pronalaženju financijskih sredstava za njihovu realizaciju moraju biti temeljena na valjanim postupcima i tehnikama koje daju potrebne i dostatne podatake za interpretaciju, te su u skladu s namjenom za koju se koriste.
Udruga je obvezna zahtijevati od svih stručnih osoba angažiranih na projektima da se strogo pridržavaju svojih strukovnih kodeksa.
Udruga je dužna zahtijevati precizan opis primjenjenih postupaka, namjene, valjanosti i pouzdanosti projekta.
Sudionici projekta moraju biti upoznati sa svrhom projekta.

 

4. ZAŠTITA TAJNE I PRIVATNOSTI

4.1. Suglasnost za prikupljanje podataka

Pri testiranjima, anketiranjima i mjerenjima obavljenim u sklopu pojedinih projekata ili u drugih aktivnosti Udruge, članovi Udruge obvezuju se pojedincima ili institucijama uključenim u projekt, objasniti prirodu podataka koje će prikupiti, kao i moguće buduće korištenje i zaštitu tih podataka.

Za svako prikupljanje podataka mora se dobiti suglasnost uključenih osoba i/ili institucija, pri čemu je nužno pružiti im odgovarajuće objašnjenje i dobiti odgovarajuće pristajanje. Za sudjelovanje  u istraživanju nužno je potrebno priskrbiti odobrenje od zakonski nadležne osobe (roditelja ili staratelja).

4.2. Čuvanje tajnosti podataka

Povjerljive osobne podatke o sudionicima u projektima, Udruga kao i stručne osobe angažirane u tim projektima, mogu davati trećim osobama ili institucijama samo i isključivo  uz pristanak uključenih osoba, a kad je riječ o djeci onda isključivo uz pristanak roditelja ili staratelja.

4.3. Informiranje o ciljevima i prirodi projekta

Član Udruge ne smiju neistinito informirati sudionika o ciljevima, prirodi i sadržaju projekta.

4.4. Izvještavanje o rezultatima projekta

Izvještaji o rezultatima projekta moraju biti istiniti. Falsificiranje podataka negira temeljna etička načela i smisao projekata.

Nakon projekta Udruga je dužna omogućiti zainteresiranima uvid u pohranjene podatke. Na taj se način može izvršiti reanaliza i verifikacija. Pri tome je dužna zaštiti tajnost o sudionicima projekta.

Članovi Udruge ne daju na uvid rezultate projekte osobama koje nisu kvalificirane za korištenje takvih informacija, osim, kada je to potrebno tj. samim sudionicima projekta, čuvajući pritom privatnost djeteta i njegove obitelji.

 

5. NASTUPI U JAVNOSTI

5.1. Definicija javnih nastupa

Članovi Udruge promiču ciljeve udruge  i javnim nastupima ili službenim kontaktima. Javnim se nastupima ili službenim kontaktima smatraju svi oblici izdavanja pisanih, audio ili video materijala, publiciranje u časopisima, intervjui i komentari dati javnim glasilima.

5.2. Odgovornost za javne nastupe

Članovi Udruge preuzimaju potpunu osobnu odgovornost za vlastite javne nastupe.

Ovi moraju biti u skladu s Etičkim kodeksom.

5.3. Nastupi u javnim glasilima

U javnim nastupima član Udruge ne smije davati netočne podatke koji bi mogli zavesti primatelja informacija. Član Udruge dužan je davati točne podatke o udruzi i o njezinim aktivnostima i projektima.

Za javne nastupe ispred Udruge, član udruge ne smije tražiti niti prihvatiti maeterijalnu naknadu.

Kada nastupaju ili kada komentiraju neke pojave putem javnih glasila, pisanih članaka, radio ili televizijskih programa, članovi Udruge nastoje da njihovi nastupi te iznesene tvrdnje i sveukupno ponašanje bude u skladu s ovim Etičkim kodeksom.

 

6. RIJEŠAVANJE ETIČKIH PITANJA U UDRUZI PED ZAVELIM

6.1. Razjašnjavanje etičkih pitanja

Kada član Udruge nije siguran da li je određena situacija ili neka planirana aktivnost u skladu s Etičkim kodeksom dužan je savjetovati se s drugim članom udruge koji je upoznat s etičkim pitanjima i problemima ili sa Nadzornim odobrom Udruge.

6.2. Neformalno rješavanje etičkim problemima

Član Udruge koji uoči da drugi član krši etičke principe ponašanja, dužan ga je na to upozoriti i na neformalan način pokušati pomoći u razrješenju problema.

6.3. Prijava kršenja Etičkog kodeksa

Ukoliko se očito kršenje Etičkog kodeksa nikako ne može razriješiti na kolegijalan i neformalan način, član je dužan izvijestiti Nadzorni odbor koji poduzima potrebe mjere.

Neistinita prijava, za koju se dokaže da je bila podnesena iz malicioznih razloga, također povlači stegovni postupak.

 

7. ZAVRŠNE ODREDBE

Prihvaćajući  navedene obveze kao minimum pravila kojih se svaki član Udruge dužan pridržavati, članovi se obvezuju  i na nastojanje da svoju aktivnost, toleranciju, nesebičnost, strpljivost, spremnost na timski rad, dogovaranje, poštivanje drugih, a posebice toplinu i toleranciju za sve osobe prenesu i van Udruge PED ZAVELIM

i na svaku životnu situaciju u kojoj će se naći.

Članovi Udruge dužni su upoznati se s odredbama ovog Etičkog kodeksa.

 

Etički kodeks stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Roško Polje, 19.02.2016                                                              Upravni odbor PED ZAVELIM

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Ped-Zavelim