Statut

 PLANINARSKO EKOLOŠKO DRUŠTVO

„ZAVELIM“ ROŠKO POLJE

S T A T U T

Datum, 19.06.2011.

 

Na temelju članka 12. i 14. zakona o udruženjima i fondacijama građana (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine,broj 45/02) Skupština Planinarsko ekološkog društva „ZAVELIM“ ROŠKO POLJE na svojoj utemeljiteljskoj sjednici, održanoj 19.06. 2011. godine, usvojila je STATUT Planinarsko ekološkog društva „ZAVELIM“ ROŠKO POLJE

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Planinarsko ekološko društvo “ZAVELIM” Roško Polje (u daljem tekstu Društvo) oblik je slobodnog udruživanja građana koje djeluje sukladno odredbama Zakona i ovog Statuta, a radi promicanja planinarskih aktivnosti i zaštite prirode, utvrđuje međusobne obveze i prava svojih članova, a osobito:

- naziv, sjedište i područje na kojem Društvo djeluje

- svrhu i programske ciljeve, te djelatnost Društva

- uvjete i način učlanjenja u Društvo, te prestanak članstva kao i prava, dužnosti i odgovornost članova

- upravljačka tijela Društva, način njihovog izbora, uvjete i način opoziva, trajanje

 

mandata, način odlučivanja i odgovornosti

- način donošenja odluka o prestanku rada Društva

- način stjecanja, korištenja i raspolaganja novčanim sredstvima Društva

- javnost rada Društva

- način donošenja Statuta Društva te njegovih izmjena i dopuna

- način zastupanja i predstavljanja Društva

 

Članak 2.

Društvo je vanstranačka, nepolitička društvena organizacija građana koja, na temelju dragovoljnosti okuplja planinare, planinarske podružnice, sekcije, klubove stanice i druge pravne subjekte i građane koji prihvaćaju Statut i Program rada Društva, a iskazavši pri tome i želju da se uključe u rad.

 

NAZIV, SJEDIŠTE I DJELOKRUG  RADA DRUŠTVA

Članak 3. 3

 

Puni naziv Društva glasi

Planinarsko ekološko društvo „ Zavelim “ Roško Polje

Skraćeni naziv Društva glasi: PED „ Zavelim“

Članak 4.

Sjedište Društva je u Roškom Polju, adresa Roško Polje

Društvo djeluje prvenstveno na području Općine Tomislavgrad , te Hercegbosanskog kantona, sukladno svojim mogućnostima.

Članak 5.

Programski ciljevi Društva su:

- Putem organiziranog rada, tijela i članova Društva proširivati saznanje o planinarstvu razvijanjem planinarske aktivnosti u svim oblicima koji predstavljaju neposredan dodir s prirodom;

- Uključivanje (u Društvo) mladeži koju će, na temelju suvremenih iskustava, educirati i uključivati aktiviste društva;

- Na temelju prethodnog stava, nastojati uključiti čitave obitelji, a prvenstveno one koji imaju malu djecu;

- Putem raznih sekcija u Društvu, ovisno o afinitetu članstva, razvijati poznate te nove i atraktivne aktivnosti koje trebaju motivirati, kako postojeće članstvo tako i potencijalne članove da svrhovito koriste slobodno vrijeme;

- Suradnja sa znanstvenim institucijama i pojedincima radi pronalaženja što svrhovitijih sadržaja, edukacije članstva u poznavanju planinskog svijeta, dokazujući time i široj javnosti društveni značaj planinarskog pokreta. (Analize i stručne radove objavljivati u stručnim glasilima.);

- Putem poznatih metoda posvetiti nužnu pozornost promidžbi planinarstva;

- Svrha Društva nije ostvarivanje dobiti. Ukoliko se dobit ostvari kroz razne aktivnosti društva, može se isključivo koristiti za razvoj i unaprjeđenje rada Društva.

 

Posebnu pozornost u svom radu Društvo će posvetiti zaštiti životnog okoliša, za što je u potpunosti zainteresirano. To se treba očitovati u radu svih sekcija, a upravna tijela će posvetiti pozornost organiziranju aktivnosti iz te oblasti.

Proširivanje postojećih i razvitak novih aktivnosti odvijati će se na temelju ponuđenih projekata od strane skupine ili pojedinaca. Ostvarivanje projekata odobrava upravni odbor Društva.

Društvo će razvijati planinarsku djelatnost osnivajući i pomažući rad planinarskih podružnica na području Federacije BIH, Bosne i Hercegovine i šire sukladno zakonu.

Rad ovih oblika organiziranja zasnivat će se na odredbama Pravilnika o radu podružnice, uz uvažavanje temeljnih odredbi Statuta Društva.

Članak 6.

Društvo može mijenjati i dopunjavati svoju djelatnost, kada se za to steknu uvjeti ili potrebe, ali sukladno zakonskim propisima.

Društvo može iznajmiti ili izvršiti prodaju dijela ili cjelokupne imovine drugim društvenim, pravnim ili fizičkim osobama, sukladno zakonskim propisima.

Društvo može, pored osnovne djelatnosti vršiti i sporedne djelatnosti iz oblasti sportskog marketinga, trgovine, turističko-ugostiteljskih usluga, organizacije igara na sreću, te pružanja uslužnih i intelektualnih usluga, a u cilju osiguranja financijskih sredstava za rad Društva,

Članak 7.

Društvo se može, u cilju ostvarenja profesionalnih i drugih interesa svojih članova, učlaniti u srodne asocijacije i saveze na općinskoj, županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini. 4

 

Članak 8.

U suradnji sa drugim udruženjima istog ili sličnog karaktera u Bosni i Hercegovini i inozemstvu, Društvo će raditi na organiziranju gostovanja po principu razmjene zanimljivih programa i sudjelovanja na manifestacijama, pohodima, ekspedicijama, od općinskog, županijskog, državnog pa do međunarodnog značenja.

 

UVJETI I NAČIN UČLANJENJA U DRUŠTVO, PRESTANAK ČLANSTVA, TE PRAVA , OBVEZE

I ODGOVORNOSTI ČLANOVA DRUŠTVA

Članak 9.

Članovi Društva mogu biti redovni, podupirući i počasni.

Članak 10.

Članom Društva postaje se dragovoljno, potpisivanjem pristupnice i prihvaćanjem Statuta te drugih normativnih akata Društva.

Članak 11.

Članovi Društva imaju pravo i obvezu:

- sudjelovati u radu Društva

- birati i biti birani na sve funkcije i u sva tijela Društva

- raditi na podizanju ugleda i afirmacije Društva

- aktivno raditi na ostvarivanju programskih ciljeva Društva

- davati prijedloge i podnositi inicijative, tražiti zaštitu svojih prava

- biti informirani o djelovanju Društva

- odgovorno izvršavati prihvaćene obveze

- redovito plaćati članarinu čiju visinu će utvrditi Upravni odbor Društva

- u svom radu poštivati Statut te ostale akte Društva, te odluke nadležnih upravnih i izvršnih tijela

Društva

Članak 12.

Redovni članovi Društva mogu biti svi građani koji prihvaćaju Statut i programske ciljeve Društva.

Svaki član Društva s navršenih 18 godina može biti biran u upravna i stručna tijela Društva prema svojim sposobnostima i znanju.

Iznimno od prethodnog stavka, u upravna i stručna tijela Društva mogu biti birani i članovi Društva mlađi od 18 godina, koji svojim zalaganjem i radom na promociji Društva i planinarstva uopće pokažu iznimnu inicijativu.

Članak 13.

Podupirući članovi Društva (darovatelji, sponzori, dobrotvori) su one pravne ili fizičke osobe koje svojim financijsko-materijalnim prilozima, aktivnošću u ostvarivanju programskih zadaća ili na drugi način doprinesu djelovanju Društva.

Članak 14. 5

 

Počasni članovi mogu biti osobe zadužene za rad i razvitak Društva , kao i cijenjene osobe iz kulturnog i općenito javnog života. Odluku o proglašenju počasnog člana Društva donosi Upravni odbor Društva.

Članak 15.

O svim članovima Društva vodi se odgovarajuća evidencija. Svaki član ima osobni karton sa podacima koji se nalazi u arhivi Društva, te člansku iskaznicu.

Članak 16.

Članstvo u Društvu prestaje smrću člana, istupanjem iz Društva, neplaćanjem članarine i isključenjem.

Članovi Društva koji se ne pridržavaju prava i obveza iz članka 11. ovog Statuta, mogu biti isključeni iz Društva. Proceduru isključenja pokreće Upravni odbor Društva.

Protiv odluke o isključenju, član Društva može podnijeti prigovor Skupštini Društva u roku od osam dana, od donošenja Odluke. Odluka koju donese Skupština je konačna.

Član Društva, protiv kojega je pokrenut postupak isključenja, ne može do konačne odluke vršiti funkcije u upravnim tijelima Društva niti sudjelovati u organiziranim aktivnostima Društva.

UPRAVNA I NADZORNA TIJELA DRUŠTVA

Članak 17.

Upravna tijela Društva su:

- Skupština Društva

- Upravni odbor Društva

- Nadzorni odbor Društva

Skupština Društva

Članak 18.

Skupština Društva je najviše Upravno tijelo Društva .

Skupštinu čine svi članovi Društva .

Skupština između svojih članova bira Upravni odbor Društva, Nadzorni odbor Društva i Predsjednika Društva, na mandat od četiri (4) godine

Članak 19.

Skupština se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u četiri godine.

Skupštinu Društva saziva i priprema Upravni odbor, sukladno poslovniku o radu i programu rada, a vodi predsjedavajući Radnog tijela koje imenuje Skupština na sjednici Skupštine.

Izvanredna Skupština može biti sazvana i na poticaj Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili najmanje jedne trećine članova Skupštine.

Članak 20.

Skupština Društva u okviru svojih ovlasti obavlja sljedeće poslove: 6

 

- Donosi Statut Društva i ostale normativne akte (Poslovnik o radu, Pravilnike i sl.) te odluke o njihovoj izmjeni i dopuni

- donosi godišnji program rada Društva

- donosi financijski plan rada Društva

- razmatra i usvaja izvješće o izvršenju programa rada Društva

- razmatra i usvaja izvješće o financijskom poslovanju Društva

- razmatra i usvaja izvješće Nadzornog odbora Društva

- imenuje i razrješava članove Upravnog odbora i Predsjednika Društva

- po potrebi imenuje povjerenstva za izvršavanje određenih zadaća

- Obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Društva

Upravni odbor Društva

Članak 21.

Upravni odbor Društva je izvršno tijelo Skupštine Društva i njoj odgovara za svoj rad

Upravni odbor Društva ima predsjednika i četiri člana

Predsjednik Upravnog odbora je ujedno i predsjednik Društva .

Članove upravnog odbora Društva i predsjednika Društva imenuje Skupština na razdoblje od četiri godine, i mogu ponovno biti birani.

Ako se ukaže potreba, Upravni odbor može kooptirati novog člana, između dva zasjedanja Skupštine.

Članak 22.

Upravni odbor Društva obavlja sljedeće poslove i zadatke:

- Izvršava odluke i zaključke Skupštine Društva

- Utvrđuje prijedlog programa rada Društva i prijedlog financijskog plana te prati njihovu realizaciju

- utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje usvaja Skupština

- priprema materijale potrebne za rad Skupštine

- podnosi Skupštini izvješće o svom radu.

- nadzire materijalno financijsko poslovanje

- Predlaže programe i planove razvoja Društva

- obavlja i druge poslove sukladno Statutu i temeljnim aktima Društva .

Članak 23.

Upravni odbor se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Sjednice Upravnog odbora saziva i vodi predsjednik Društva.

Upravni odbor može punovažno odlučivati i donositi zaključke, ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova Upravnog odbora, a odluke i zaključci su punovažni ako za njih glasuje natpolovična većina nazočnih članova.

Upravni odbor može, radi efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja poslova i zadataka iz svoje nadležnosti, utemeljiti stalna ili privremena radna tijela za pojedina pitanja iz oblasti djelovanja Društva.

Nadzorni odbor Društva

Članak 24.

Nadzorni odbor Društva je nadzorno tijelo Skupštine, i njoj odgovara za svoj rad.

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana 7

 

Članove Nadzornog odbora Društva i predsjednika Nadzornog odbora Društva imenuje Skupština na razdoblje od četiri godine, i mogu ponovno biti birani.

Članak 25.

Nadzorni odbor Društva obavlja sljedeće poslove i zadatke:

- izvršava odluke i zaključke Skupštine Društva

- nadzire rad Upravnog odbora Društva i predsjednika Društva

- nadzire realizaciju Programa rada Društva i financijskog plana

- podnosi Skupštini izvješće o svom radu.

- nadzire materijalno financijsko poslovanje

- obavlja i druge poslove sukladno Statutu i temeljnim aktima Društva.

Predsjednik Društva

Članak 26.

Predsjednik Društva sukladno Statutu i zakonskim propisima obavlja sljedeće:

- vodi poslovanje Društva, predstavlja ga i zastupa pred nadležnim tijelima državne vlasti,

poduzećima, ustanovama i drugim organizacijama

- predlaže Upravnom odboru program rada te poduzima mjere za njegovu realizaciju

- osigurava izradu nacrta financijskog plana i prati njegovu realizaciju

- nadzire primjenu Statuta i drugih akata Društva

- zaključuje ugovore iz oblasti djelovanja Društva te prati njihovo ostvarivanje

- predlaže Upravnom odboru usvajanje odluka, zaključaka i drugih poslovnih poteza značajnih za rad

Društva

- Surađuje sa nadležnim tijelima državne vlasti, poduzećima, ustanovama i drugim organizacijama ili

društvima u aktivnostima značajnim za rad Društva

- izvršava prava nalogodavca za uporabu financijskih sredstava Društva

- podnosi izvješće o svom radu Upravnom odboru i Skupštini Društva .

Članak 27.

Predsjednik Društva može biti bilo koji član Društva koji se ističe svojim radom, aktivnostima i zalaganjem za realizaciju programskih ciljeva Društva.

Predsjednika Društva bira i imenuje Skupština Društva , na prijedlog Upravnog odbora, na mandat od četiri(4) godine. Po isteku mandata predsjednik Društva može ponovno biti biran.

Članak 28

Predsjednik Društva može biti smijenjen i prije isteka mandata u sljedećim slučajevima:

- na vlastiti zahtjev ili podnošenjem ostavke

- ukoliko Upravni odbor, Nadzorni odbor ili Skupština Društva utvrdi nepravilnosti u radu, prekoračenje ovlasti ili grubo kršenje Statuta i drugih akata društva

Tajnik Društva

Članak 29.

Društvo ima tajnika koji obavlja poslove vođenja dokumentacije te organizacijske, analitičke, upravno-administrativne, daktilografske, knjigovodstvene, arhivske, blagajničke, kurirske, financijske i ostale poslove sukladno Statutu Društva . 8

 

Upravni odbor imenuje i razrješava tajnika Društva, na prijedlog predsjednika ili Skupštine Društva

Članak 30.

Tajnik Društva za svoj rad odgovara Upravnom odboru Društva, radi prema uputama i nalozima Predsjednika Društva, te odlukama i zaključcima Upravnog odbora.

Tajnik Društva bira se na razdoblje od četiri godine, i može ponovno biti izabran.

Dužnost tajnika Društva se obnaša volonterski, bez naknade za rad. Iznimno, ukoliko se obim poslova tajnika poveća sukladno povećanju obima poslova Društva , te ako se za to stvore materijalni uvjeti, Upravni odbor može donijeti odluku o visini naknade za rad tajnika, ili sa tajnikom sklopiti ugovor o radu.

PRAVNI STATUS DRUŠTVA , ZASTUPANJE I PRETSTAVLJANJE DRUŠTVA

Članak 31.

Društvo ima status pravne osobe u području razvoja i promicanja planinarske djelatnosti, ekologije i sportske rekreacije te stvaranja boljih materijalnih uvjeta za razvoj ovih aktivnosti i oblasti.

Društvo za sve svoje obveze odgovara svom svojom imovinom.

Članak 32.

Društvo zastupa i predstavlja njegov predsjednik.

Predsjednik može, za potpisivanje određenih dokumenata, ili za obavljanje određenih poslova, ovlastiti pojedine članove Upravnog odbora, tajnika Društva ili nekog člana Društva .

Opseg i sadržaj ovlasti utvrđuje se opunomoćenjem, koje može biti općeg ili posebnog karaktera.

PEČAT I ZNAK DRUŠTVA , OBLIK I SADRŽAJ

Članak 33.

Društvo ima veliki i mali pečat, ovalnog oblika, na kojem ispisan puni naziv Društva i mjesto u kojem je Društvo utemeljeno. Na pečatu je pored naziva Društva i stilizirani znak Društva.

Društvo ima svoj znak, koji je identičan znaku na pečatu. Znak društva se nalazi i na zastavi Društva.

NAČIN STJECANJA, KORIŠĆENJA I RASPOLAGANJA SREDSTVIMA DRUŠTVA

Članak 34.

Financijsko materijalna sredstva Društvo ostvaruje od:

- članarina koje uplaćuju redovni članovi Društva, a čiju visinu utvrđuje Upravni odbor Društva

- darova i donacija pravnih i fizičkih osoba, fondacija ili humanitarnih organizacija.

- organiziranjem javnih i sportskih manifestacija iz oblasti planinarstva i ekologije.

- sportskog marketinga

- davanjem stručnih, uslužnih i intelektualnih usluga

- pružanjem turističkih, ugostiteljskih i trgovačkih usluga

- potraživanjem sredstava iz proračuna predviđenih za ovu vrstu djelatnosti, od lokalne do državne

razine,

- iz drugih izvora, sukladnih zakonu 9

 

Članak 35.

Sredstva Društva, o kojima govori članak 34. ovog Statuta, koriste se sukladno financijskom planu Društva .

Izvanredna materijalna sredstva, koja Društvo ostvari mimo financijskog plana, koriste se namjenski uz obveznu odluku o njihovom korištenju koju donosi Upravni odbor Društva.

Raspodjelu sredstava za pojedine namjene vrši Upravni odbor Društva, a na prijedlog Predsjednika Društva.

Članak 36.

Sredstva Društva pohranjuju se na poseban račun kod poslovne banke.

Evidenciju, knjiženje i vođenje financijsko računovodstvene dokumentacije vrši tajnik Društva.

Potpisnici financijske i računovodstvene dokumentacije su Predsjednik Društva i jedan član Upravnog odbora kojeg odredi Upravni odbor Društva.

Članak 37.

Javnost rada Društva osigurana je već i samom prirodom njegove djelatnosti, ali i omogućavanjem uvida u poslovanje nadležnim institucijama i tijelima državne vlasti.

Izjave o radu Društva može davati predsjednik Društva i osobe koje ovlasti predsjednik Društva.

NAČIN DONOŠENJA STATUTA,TE IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Članak 38.

Statut Društva usvaja Skupština Društva na prijedlog Upravnog odbora Društva. Nacrt Statuta dostavlja se članovima Društva na razmatranje i javnu raspravu.

Sve primjedbe i prijedloge razmatra Upravni odbor i sa prijedlogom Statuta izlazi pred Skupštinu Društva, koja ga razmatra i usvaja.

U proceduri utemeljenja Društva ovlasti i poslove Upravnog odbora Društva preuzima Poticajni odbor za utemeljenje Društva.

Poticajni odbor za utemeljenje Društva imenuju svi zainteresirani članovi, na svom sastanku, koji se saziva javnim pozivom. Poticajni odbor preuzima sve pripremne pravne i administrativne poslove za utemeljenje Društva .

Poticajni odbor za utemeljenje Društva može brojati do pet (5) članova.

Imenovanjem Upravnog odbora Društva, automatizmom se razrješavaju dužnosti članovi Poticajnog odbora za utemeljenje Društva, te poticajni odbor prestaje sa radom.

Članak 39.

Izmjene i dopune Statuta vrše se sukladno utvrđenom postupku donošenja Statuta.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta mogu dati predsjednik Društva , Upravni odbor Društva ili najmanje trećina članstva Društva .

Članak 40.

Tumačenje odredaba Statuta daje Upravni odbor Društva. 10

 

PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Članak 41.

Društvo može prestati sa radom pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom.

Skupština Društva je tijelo nadležno za donošenje odluke o prestanku rada Društva . Takvu odluku Skupština može donijeti na način i prema postupku utvrđenom odredbama ovog Statuta koje se odnose na rad i odlučivanje Skupštine.

Članak 42.

U slučaju prestanka rada Društva , sva njena materijalna sredstva raspoređuju se sukladno odlukama Skupštine Društva.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od dana upisa Društva u sudski registar udruga, kod nadležnog organa.

Predsjedavajući Skupštine

____________________

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Ped-Zavelim