Zakoni

Z A K O N O FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I – OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim se zakonom utemeljuje Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Fond), utvrđuje ustrojstvo, organizacija,

gospodarenje i upravljanje Fondom, imovina i djelatnost Fonda, izvori. namjena i način korištenja sredstava Fonda, te uređuju druga pitanja u svezi s pribavljanjem i gospodarenjem sredstvima Fonda.

 

Članak 2.

Fond je financijska organizacija koja ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar.

Pitanja koja se odnose na osnutak, djelatnost, gospodarenje i ustroj fondova od značaja za kantone i njihove organe uređuju se zakonima Kantona.

 

Članak 3.

Djelatnost Fonda je prikupljanje i distribuiranje financijskih sredstava za zaštitu okoliša na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacije BiH), a koristit će se osobito za sljedeće namjene:- Potpora ostvarivanju zadataka koji proizilaze iz obveza i odgovornosti prema

međunarodnoj zajednici u području zaštite okoliša;- Suzbijanje štete po okoliš u slučaju kada se ne može primijeniti princip odgovornosti

za izvršavanje štete određenoj osobi (zagađivač plaća):- Troškove sprječavanja ili otklanjanja štete po okoliš koja zahtijeva neposredno

interveniranje; - Potpora mjerama s ciljem zaštite okoliša, osobito u području razvitka i financiranja

informativnog sustava, naobrazbe i širenja informacija;- Unaprjeđivanje razvitka ekonomske strukture povoljne po okoliš;

- Očuvanje zaštićenih prirodnih područja;- Unaprjeđivanje ekološke svijesti javnosti i istraživanje okoliša;

- Očuvanje, održivo korištenje, zaštita i unaprjeđivanje stanja okoliša;- Financiranje pripreme izrade, provedbe i razvitka programskih dokumenata i sličnih aktivnosti u područjima očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unaprjeđivanja obnovljivih izvora energije.

 

Članak 4.

Djelatnost Fonda obuhvaća djelatnosti u svezi s pribavljanjem sredstava, poticanjem i financiranjem pripreme, provedbe i razvitka programa, projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unaprjeđivanja stanja okoliša i korištenja obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: financiranje zaštite okoliša), a posebice:- stručne i druge djelatnosti u svezi s pribavljanjem, gospodarenjem i korištenjem

sredstava Fonda;- posredovanje u svezi s financiranjem zaštite okoliša iz sredstava stranih država,

međunarodnih financijskih institucija i tijela, te domaćih i stranih pravnih i fizičkih osoba;- pružanje stručnih usluga u svezi s financiranjem zaštite okoliša;

- vođenje baze podataka o programima, projektima i sličnim aktivnostima u području zaštite okoliša, te potrebnim i raspoloživim financijskim sredstvima za njihovo ostvarivanje; - poticanje, uspostavu i ostvarivanje suradnje s međunarodnim i domaćim financijskim institucijama i drugim pravnim i fizičkim osobama radi financiranja zaštite okoliša sukladno Federalnoj s0trategiji zaštite okoliša, Planovima zaštite okoliša donesenim na temelju Strategije, međunarodnim

ugovorima čija je članica Bosna i Hercegovina, te drugim programima i spisima u području zaštite okoliša;- obavljanje i drugih djelatnosti u svezi s poticanjem i financiranjem zaštite okoliša utvrđenih Statutom Fonda. Fond može obavljati i druge djelatnosti utvrđene Statutom koje služe obavljanju

djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka. U svezi s obavljanjem djelatnosti Fonda kao javne ustanove, Fond ima ovim zakonom propisane javne ovlasti u okviru kojih donosi upravne i druge akte, te odlučuje o pitanjima značajnim za gospodarenjem sredstvima Fonda. U obavljanju svoje djelatnosti Fond primjenjuje načela transparentnosti i javnosti, objektivnosti i odgovornosti u odlučivanju i primjene međunarodno priznatih standarda dobre prakse.

 

Članak 5.

U obavljanju svoje djelatnosti Fond promiče ciljeve i načela zaštite okoliša radi postizanja sustavnog i cjelovitog očuvanja kvalitete svih sastavnica okoliša, očuvanja prirodnih zajednica i racionalnog korištenja prirodnih dobara i energije, kao temeljnih uvjeta održivog razvitka, a s ciljem postizanja temeljnog prava građana na zdrav okoliš.

II – USTROJSTVO FONDA

Članak 6.

Fond je javna ustanova koja djeluje sukladno propisima koji reguliraju rad ustanova, ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno. Fond ima svojstvo pravne osobe s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim ovim zakonom, drugim zakonima i Statutom Fonda. Fond je neprofitna pravna osoba i ima jedan žiro-račun. Rad je Fonda javan.

 

Članak 7.

Naziv je Fonda – Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Fond). Sjedište je Fonda u Sarajevu.

 

Članak 8.

Fond gospodari i raspolaže namjenskim sredstvima, utvrđenim ovim zakonom

.

Članak 9.

Fond ima Statut i druge opće akte, sukladno zakonu i Statutu Fonda. Statut Fonda donosi Upravni odbor uz suglasnost Vlade Federacije Bosne i

Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije). Statutom Fonda pobliže se uređuje: - djelokrug rada; - ustrojstvo, ovlasti i odgovornosti čelnika Fonda; - ograničenja glede stjecanja, opterećivanja i otuđivanja nekretnina i druge imovine Fonda; - Namjena, način raspoređivanja, odnosno korištenja sredstava Fonda; - Javnost rada Fonda, suradnja s državnim tijelima i drugim pravnim i fizičkim osobama u ostvarivanju djelatnosti Fonda;

- obavljanje stručnih, administracijskih i drugih poslova Fonda; - pitanja za koja propisuje zakon da se uređuju Statutom; - Druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Fonda. Statut i drugi opći akti Fonda objavljuju se u ''Službenim novinama Federacije BiH''.

 

III – ORGANIZIRANJE I GOSPODARENJE FONDOM

Članak 10.

1. Fondom gospodari Upravni odbor. 2. Upravni odbor sastoji se od sedam članova koje imenuje i razrješuje Vlada FBiH vodeći računa o regionalnoj zastupljenosti članova Odbora. 3. Predsjedatelj i članovi Upravnog odbora moraju biti nositelji sveučilišnih diploma i imati iskustvo u području javnih financija i problematike okoliša. U Upravni odbor imenuju se predstavnici nadležnih organa uprave, stručnjaci iz područja zaštite okoliša i gospodarstva, te predstavnici znanstvenih institucija i nevladinih udruga. 4. Upravni odbor se imenuje za razdoblje od četiri godine s time što se

predsjedatelju i članovima može jednom produljiti mandat.

 

Članak 11.

Upravni odbor u svojemu djelokrugu vrši slijedeće poslove: a) donosi Statut i druge opće akte Fonda;

b) donosi financijski plan, usvaja godišnji obračun i izvješće o radu;

c) stara se o pravodobnom pritjecanju sredstava u Fond kao i transparentom odljevu istih;

d) održava fiskalnu ravnotežu i ne dopušta stvaranje financijskih obveza Fonda prema korisnicima koje ne može pokriti iz prihoda;

e) imenuje i razrješuje direktora i zamjenika direktora Fonda;

f) imenuje povjerenstva i radna tijela Upravnog odbora;

g) utvrđuje stope naknada u okviru ovlasti danih na temelju zakonskih odredaba uz suglasnost Vlade Federacije;

h) zaključuje po potrebi ugovor s korisnicima sredstava Fonda;

i) vrši i druge poslove sukladno zakonu, Statutu i drugim općim aktima Fonda.

 

Članak 12.

Upravni odbor donosi odluke prostom većinom svih članova Odbora. Statutom se može odrediti o kojim pitanjima je Upravni odbor dužan donijeti odluke konsenzusom.

 

Članak 13.

Nadzor nad radom Fonda vrši Nadzorni odbor. Nadzorni odbor se sastoji od tri člana. Predsjedatelju i članovima odbora može se

jednom produljiti mandat. Predsjedatelja i članove Nadzornog odbora imenuje Vlada federacije na osnovi prijedloga federalnog ministra.

 

Članak 14.

Nadzorni odbor vrši sljedeće poslove: - analizira izvješća o radu Fonda, - vrši uvid u godišnje izvješće o poslovanju i godišnji financijski obračun Fonda,

- izvješćuje Vladu i Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o rezultatima nadzora.

 

Članak 15.

Fondom upravlja direktor. Direktor predstavlja i zastupa Fond. Direktora imenuje i razrješuje Upravni odbor uz suglasnost Vlade Federacije.

Direktor se bira na temelju javnog natječaja, objavljenog u najmanje dva dnevna lista koja pokrivaju cijelo područje Federacije, za razdoblje od četiri godine. Za direktora Fonda imenuje se osoba sa sveučilišnim zvanjem i značajnim iskustvom u financijskom poslovanju i poznavanju okolišnog menadžmenta. Djelokrug, ovlasti i odgovornost direktora utvrđuje se Statutom Fonda sukladno Zakonu.

 

Članak 16.

Fond ima upravne, nadzorne, stručne i savjetodavne službe. Osnutak, sastav i način rada, te poslove i ovlasti tijela iz stavka 1. ovoga čanka

uređuju se sa statutom Fonda.

 

Članak 17.

U Fondu se obavljaju stručni, administracijski i drugi poslovi radi ostvarivanja djelatnosti Fonda utvrđene čl. 3. i 4. ovoga zakona.

Sredstva za obavljanje stručnih, administracijskih i drugih poslova Fonda osiguravaju se iz ukupnoga prihoda Fonda.

 

IV – FINANCIRANJE 1. Prihodi Fonda

 

Članak 18.

Prihodi Fonda za financiranje zaštite okoliša, sukladno ovome zakonu, osiguravaju se iz:

- naknada zagađivača okoliša;

- naknada korisnika okoliša;

- te posebna naknada za okoliš koja se plaća pri svakoj registraciji motornih vozila.

Prihodi Fonda osiguravaju se iz:

- sredstava osiguranih na temelju međunarodne bilateralne i multilateralne suradnje, te suradnje u zemlji na zajedničkim programima, projektima i sličnim aktivnostima u području zaštite okoliša;

- Proračuna Federacije;

- kredita banaka;

- sredstava iz zajmova i pozajmica drugih pravnih osoba i financijskih institucija;

- darovanim sredstvima i drugim vidovima potpore;

- poslovanja Fonda (naknada za obavljene usluge, otplate glavnica, kamata, i dr.);

- drugih izvora sredstava određenih posebnim zakonom, drugim propisima ili ugovorom.

2. Obveznici plaćanja

 

Članak 19.

Zagađivači okoliša, obveznici plaćanja naknada iz članka 18., stavka 1., alineje 1. ovoga zakona, su:

- pravne i fizičke osobe čije djelovanje neposredno ili posredno uzrokuje

onečišćavanje okoliša u smislu Zakona o zaštiti okoliša, drugih okolišnih zakona i/ili međunarodnih propisa;

- pravne i fizičke osobe koje proizvode ili uvoze proizvode/robe koje su štetne tvari ili ih sadrže, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, drugim propisima i/ili međunarodnim propisima, odnosno, proizvode/robe koji mogu značajnije opteretiti okoliš;

- energetski subjekti koji obavljanjem energetske djelatnosti onečišćuju okoliš, te pravne osobe koje potrošnjom energije onečišćuju okoliš.

Korisnici okoliša, obveznici plaćanja naknadu iz članka 18., stavka 1., alineje 2. ovoga zakona su pravne i fizičke osobe koje su vlasnici ili ovlaštenici prava na građevinama, odnosno građevnim cjelinama koje služe za obavljanje gospodarske ili druge djelatnosti za koje je propisana obveza izrade studije o procjeni utjecaja na okoliš. Obveznici plaćanja posebne naknade iz članka 18., stavak 1., alineje 3. su pravne i

fizičke osobe koji su vlasnici ili ovlaštenici prava na motornim vozilima.

3. Određivanje naknada

 

Članak 20.

Fond donosi rješenja o naknadama u okviru povjerenih javnih ovlasti. Iznosi naknada iz članka 18., stavak 1., alineje 1., ovoga zakona koje plaćaju

zagađivači okoliša iz članka 19., stavak 1., alineje 1. i 2. određuju se prema:- količini, jačini utjecaja i/ili vrsti ispusta zagađujućih tvari, odnosno, ispusta topline, buke, vibracije, radijacije u zrak, odlaganja otpadnih tvari, koje neposredno ili posredno nakon uporabe proizvoda/roba i/ili kemijskih proizvoda dolaze u okoliš, te drugih zahvata ili pojava nepovoljnih za okoliš; - cijeni, odnosno carinskoj vrijednosti proizvoda/robe, te količini i stupnju štetnosti ili

nepovoljnog utjecaja na okoliš, odnosno opterećenja; - cijeni usluge;

- te na drugi način utvrđen propisom iz stavka 5. ovoga članka. Iznosi naknada iz članka 18., stavak 1., koje plaćaju energetski subjekti, te pravne

osobe iz članka 19., stavak 1., alineje 3. ovoga zakona određuje se prema:

- vrsti energenata, načinu i uvjetima proizvodnje energije;

- energetskoj učinkovitosti primjenjenih tehnologija, te vrsti tehnologija i mogućnosti korištenja proizvedene energije iz obnovljivih izvora;

- te na drugi način utvrđen propisima iz stavka 5. ovoga članka.

Iznosi naknada iz članka 18., stavak 2., alineje 2., koje plaćaju korisnici okoliša iz članka 19., stavak 2. ovoga zakona određuje se uz prethodno pribavljeno mišljenje kantona prema:

- veličini i vrsti građevine, građevne cjeline, odnosno zahvata (površine, namjeni, vrsti gradnje, kapacitetu i dr.) i stupnju negativnog utjecaja na okoliš,

- te na drugi način utvrđen propisom iz stavka 5. ovoga članka. Iznosi naknada iz članka 18., stavak 1., alineje 3., koje plaćaju vlasnici ili ovlaštenici

prava prema motornim vozilima iz članka 19., stavak 3. ovoga zakona, određuje seprema:

- vrsti i starosti motornog vozila;

- vrsti motora, pogonskog goriva i radnom obujmu otpora;

- te na drugi način utvrđen propisom iz stavka 5. ovoga članka.

Detaljne mjere i način određivanja naknada iz st. 1., 2., 3., i 4. ovoga članka propisat će federalni ministar uz suglasnost federalnog ministra energetike, rudarstva i industrije.

 

Članak 21.

Vrste i iznose naknada i posebne naknade utvrđene člankom 18., stavak 1., alineje 1., 2. i 3., obveznike plaćanja utvrđene člankom 19., st. 1. i 2., te povlastice, odnosno oslobađanja ili olakšice za obveznike plaćanja naknada iz članka 19. ovoga zakona, propisat će Vlada Federacije.

Način obračuna i plaćanja, te rokove obračuna i plaćanja iz stavka 1. ovoga članka propisat će federalni ministar uz suglasnost federalnog ministra financija. Naknade utvrđene sukladno stavku 1. ovoga članka uplaćivat će se u korist Fonda, danom stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 22.

Vlada Federacije utvrdit će povlastice, odnosno oslobađanja ili olakšice za obveznike plaćanja naknada iz članka 19., alineje 1. i 2. ovoga zakona, za ulaganja u zaštitu okoliša i obnovljive izvore energije kojima smanjuju nepovoljne učinke svojega djelovanja na okoliš, ovisno o vrsti i visini ulaganja, te stupnju smanjenja tih učinaka za određeno vrijeme. Vlada Federacije odredit će povlastice, odnosno oslobađanja ili olakšice od plaćanja

posebnih naknada iz članka 18., stavak 1., alineje 3. za određene kategorije obveznika.

 

Članak 23.

Fond je dužan obveznicima plaćanja, utvrđenim odredbama čl. 19. i 21., stavak 1.ovoga zakona, uspostaviti i voditi registar obveznika plaćanja naknada i sredstava iz članka 18. ovoga zakona. Sadržaj, način i rokove uspostave i vođenja registra propisat će federalni ministar. Obveznik plaćanja upisan u registar dužan je prijaviti Fondu prestanak poslovanja, statusnu promjenu ili promjenu djelatnosti u roku od 15 dana od dana nastanka tih promjena.

 

Članak 24.

Radi uvida u izvršavanje obveza plaćanja naknada i sredstava obveznika iz članka 18. ovoga zakona Fond je dužan dostavljati izvješća federalnom ministru svakih šest mjeseci, te u drugo vrijeme na njegov zahtjev.

 

Članak 25.

Sredstva prikupljena u Fond bit će raspoređena između federacije i kantona u odnosu 30% spram 70% (Federacije 30% - kanton 70%).

Osnova obračuna sredstava koje će se raspoređivati, sukladno stavku 1. ovoga članka, su ukupno prikupljena sredstva iz svakog kantona posebno.

Sredstva Fonda sukladno st. 1. i 2. ovoga članka uplaćuju se kantonalnim fondovima za zaštitu okoliša (ukoliko su uspostavljeni), odnosno proračunima kantona, odmah po dospijeću u Fond. Kantoni će osigurati odgovarajuća sredstva iz svojega fonda za zaštitu okoliša

lokalnim vlastima radi obavljanja poslova koji se povjere u Zakonu.

 

Članak 26

Sredstva Fonda koriste se za financiranje zaštite okoliša, a posebice: - zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvalitete zraka, tla, voda i mora, te ublaživanje

promjena i zaštitu ozonskog omotača; - saniranje, poticanje izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada; - iskorištavanje vrijednih svojstava, te obrade otpada;

- zaštitu i očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti;

- provedbu energetskih programa;

- programa razminiravanja;

- unaprjeđivanje i izgradnju infrastrukture za zaštitu okoliša;

- poboljšanje praćenja i ocjenjivanja stanja okoliša, te uvođenje sustava gospodarenja okolišem;

- poticanje održivog korištenja prirodnih dobara;

- poticanje održivih gospodarskih djelatnosti, odnosno održivog ekonomskog razvitka;

- poticanje istraživačkih, razvojnih studija, programa projekata i drugih aktivnosti, uključujući i demonstracijske aktivnosti.

Fond može sudjelovati u sufinanciranju programa, projekata i sličnih aktivnosti za namjene iz stavka 1. ovoga članka, koje organiziraju i financiraju međunarodne financijske institucije i organizacije.

 

Članak 27.

Sredstva Fonda dodjeljuju se pravnim i fizičkim osobama, korisnicima sredstava, radi  financiranja namjena utvrđenih člankom 26., stavak 1. ovoga zakona, putem zajmova i pozajmica, subvencija, jamstava, darovanja (donacija), na temelju javnog natječaja kojega objavljuje Fond ili na drugi način propisan Statutom Fonda. Fond je dužan pri dodjeli sredstava primjenjivati načelo po kojemu se raspoloživim

sredstvima treba postići najveća ukupna korist po okoliš. Općima aktima Fonda utvrđuju se uvjeti koje moraju ispunjavati i korisnici sredstava

Fonda, uvjeti za dodjelu zajmova i pozajmica i drugih sredstava Fonda, mjerila ocjenjivanja zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda, odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti, način praćenja namjenskog korištenja sredstava i ugovorenih prava i obveza, te druga pitanja od značaja za dodjelu i korištenje sredstava Fonda. Opće akte iz stavka 3. ovoga članka donosi Upravni odbor Fonda uz suglasnost federalnog ministra.

Korisnici su sredstava Fonda dužni dodijeljena sredstva koristiti na način i za namjene utvrđene ugovorom o korištenju sredstava.

 

V – IMOVINA I FNANCIJSKO POSLOVANJ FONDA

Članak 28.

Imovinu Fonda čine predmeti, prava i ostala sredstva pribavljena od osnivača, sredstva koja Fond pribavi i obavljanjem svoje djelatnosti ili na drugi način propisan ovim zakonom. Imovinom Fonda raspolaže Upravni odbor i direktor Fonda sukladno zakou i Statutu Fonda.

 

Članak 29.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Fond ostvari dobit, ta dobit pripada Fondu i može se upotrijebiti isključivo za obavljanje i razvitak djelatnosti Fonda, sukladno ovom zakonu i Statutu Fonda.

 

Članak 30.

Za svaku poslovnu godinu Fond donosi program rada i financijski plan uz suglasnost Vlade Federacije. U programu rada i financijskom planu izdvojeno se prikazuju programi i projekti, te financijska sredstva u području zaštite okoliša. Fond donosi program rada i za četvorogodišnje razdoblje, sukladno Strategiji zaštite okoliša, planovima zaštite okoliša, te drugim dokumentima i propisima u području zaštite okoliša, za namjene utvrđene ovim zakonom i uz suglasnost Vlade Federacije. Neutrošena sredstva Fonda u poslovnoj godini pripadaju Fondu i raspoređuju se prema planu korištenja viška sredstava uz suglasnost ministra nadležnog za poslove financija.

 

Članak 31.

Fond može preuzimati srednjoročne i dugoročne obveze uz prethodnu suglasnost Vlade Federacije. Ukupna godišnja obveza Fonda iz stavka 1. ovoga članka za naredno razdoblje može iznositi najviše do 20% ostvarenih sredstava u prethodnoj godini.

 

Članak 32.

Sredstvima Fonda prvenstveno se financiraju planovi, programi, projekti i slične aktivnosti, utvrđeni sukladno Strategiji zaštite okoliša te drugim dokumentima u području zaštite okoliša. U financiranju planova, programa, projekata i sličnih aktivnosti, utvrđenih sukladno

stavku 1. ovoga članka, Fond surađuje s bankama i drugim financijskim institucijama.

 

Članak 33.

Za utvrđivanje vrste i visine naknade, obveznika plaćanja, nastanka obveze obračuna naknada, načina obračuna i plaćanja, te rokovi za uplatu, određivanje povlastica, odnosno oslobađanja ili davanja olakšica, vođenja upisnika primjenjuju se odredbe ovoga zakona i njegovih provedbenih propisa, dok se za pitanja koja nisu uređena ovim zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku

(''Službene novine Federacije BiH'', broj 2/98).

VI – JAVNOST RADA FONDA

Članak 34.

Rad je Fonda javan. Fond će podnijeti Vladi Federacije izvješće o radu i izvješće o realiziranju financijskog

plana i programa za proteklu godinu u roku utvrđenome Statutom Fonda. Fond o svojemu radu izvješćuje javnost pravodobno i istinito na način određen Statutom Fonda.

Fond je dužan javnosti, ovlaštenim tijelima i pravnim osobama koje obavljaju javne djelatnosti, na njihov, zahtjev pružiti informaciju o obavljanju svoje djelatnosti, posebno o načinu korištenja sredstava i postignutim učincima na unaprjeđivanju okoliša, te omogućiti uvid u odgovarajuću dokumentaciju.

Fond može uskratiti davanje informacije, odnosno uvid u dokumentaciju, ako je Statutom Fonda propisana kao službena, poslovna ili znanstvena tajna.

 

VII – UPRAVNI NADZOR

Članak 35.

Upravni nadzor na zakonitošću rada i općih akata Fonda obavlja Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo). Nadzor nad primjenom odredaba ovoga zakona i drugih propisa donesenih na temelju ovoga zakona u sklopu svojih nadležnosti provodi Inspekcija zaštite okoliša. Nadzor nad obračunom i plaćanjem naknada i drugih sredstava obveznika plaćanja, sukladno ovom zakonu, obavlja Federalno ministarstvo financija. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine.

 

VIII – KAZNENE ODREDBE

Članak 36.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se obveznik plaćanja koji ne uplaćuje naknade ili sredstva, sukladno odredbama ovoga zakona (čl.18., 19., 20. i 21.). Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kada ga počini pravna osoba kaznit će se i

odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000,00 KM.

 

Članak 37.

Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se Fond ako ne uspostavi ili ne vodi registar obveznika plaćanja na propisani način (članak 23.). Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u Fondu novčanom kaznom od 500,00 KM do 2.000,00 KM.

 

Članak 38.

Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se Fond ako ne dostavi izvješće nadležnim tijelima ili ih ne dostavi u propisanom roku (članak 24. i članak 34.). Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u Fondu

novčanom kaznom od 500,00 KM do 2.000,00 KM.

 

Članak 39.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se Fond ako o svojemu radu ne izvješćuje javnost ili ne pruža informacije ovlaštenim tijelima i pravnim osobama o obavljanju svoje djelatnosti, te o načinu korištenja sredstava i postignutim učincima na unaprjeđivanju stanja okoliša, ili onemogući uvid u odgovarajuću dokumentaciju, ako je uvid u tu dokumentaciju dopušten (članak 34.).

 

Članak 40.

Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se obveznik plaćanja ako ne prijavi statusnu promjenu ili promjenu djelatnosti u propisanom roku (članak 23.). Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi

novčanom kaznom od 500,00 KM do 2.000,00 KM.

 

Članak 41.

Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se Fond ukoliko u zakonom predviđenom roku ne uplati sredstva kantonalnim fondovima, odnosno proračunima (članak 25.). Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u Fondu

novčanom kaznom od 500,00 KM do 2.000,00 KM.

 

IX – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Inicijalna sredstva za osnutak i početak rada Fonda osigurat će se u Proračunu Federacije. Dok se ne osiguraju sredstva iz ukupnog prihoda, Fonda, za obavljanje stručnih, administracijskih i drugih poslova Fonda, te za djelatnost Fonda, iz izvora utvrđenih

odredbama ovoga zakona, potrebna sredstva osigurat će se u Proračunu Federacije.

 

Članak 43.

Vlada Federacije imenovat će privremenog direktora Fonda u roku od 30 dana, a članove Upravnog odbora u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

 

Članak 44.

Upravni odbor dužan je donijeti Statut Fonda u roku od 30 dana, a opće akte izčlanka 27. ovoga zakona u roku od 60 dana od dana imenovanja.

 

Članak 45.

Vlada Federacije donijet će provedbene propise iz čl. 21. i 22. ovoga zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Federalni ministar uz suglasnost federalnog ministra energetike, rudarstva i industrije donijet će provedbeni propis iz članka 20., stavak 5., propis iz članka 21., stavak 2.uz suglasnost federalnog ministra financija, te propis iz članka 23. ovoga zakona u  roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

 

Članak 46.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''. Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Slavko Matić, v.r. Predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Muhamed Ibrahimović, v.r.

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Ped-Zavelim